Annonse
Foto: Gorm Kallestad, NTB scanpix.
Koronakrisen

– Slik kan du få midler fra regjeringens hjelpepakke

Leder i Virke Servicehandel Iman Winkelman har bidratt med innspill til regjeringens hjelpepakke, og kjenner detaljene godt. Nå har han utarbeidet følgende veileder til bedrifter som er berettiget støtte:

Din bedrift kan gjøre nytte av ordningen og motta økonomisk kompensasjon direkte i form av utbetaling fra staten dersom din virksomhet oppfyller kriteriene for ordningen. Les mer om hvert steg under.

Steg 1: Beregn omsetningsnedgangen for din virksomhet

Du kan bruke ordningen dersom du har hatt et omsetningsfall tilsvarende tallene i tabellen:

Måned

Omsetningsfall

Mars 2020

20 prosent fall i omsetning

April 2020

30 prosent fall i omsetning

Mai 2020

30 prosent fall i omsetning

Omsetningsfall skal beregnes ved å sammenligne omsetning i 2020 mot omsetning i 2019 for samme periode (mars 2020 mot mars 2019, april 2020 mot april 2019 osv.). Dersom foretaket ikke var i drift i mars 2019, skal januar og februar 2020 brukes som sammenlignbar periode.

Det er omsetningen til bedriften som helhet som skal legges til grunn, ikke omsetningsfall per varekategori eller lignende.

Omsetning av finansaktiva (aksjer og verdipapirer) skal ikke regnes med i omsetningen.

Gå videre til steg 2 dersom du har hatt en omsetningsnedgang som gjør at din virksomhet kvalifiserer til bruk av kompensasjonsordningen.

Steg 2: Beregn faste unngåelige kostnader for din virksomhet

Du skal definere hvilke unngåelig faste kostnader du har per måned gjennom å bruke tall fra næringsoppgaven fra din bedrift. Kostnader til følgende poster i næringsoppgaven kan helt eller delvis defineres som unngåelig faste:

Post

Forklaringstekst

6300

Leie lokale

6340

Lys, varme

6395

Renovasjon, vann, avløp, renhold mv.

6400

Leie maskiner, inventar, transportmidler o.l.

6700

Fremmed tjeneste (regnskap,rev.hon., rådgivning o.l.)

6995

Elektronisk kommunikasjon, porto mv.

7040

Forsikring og avgifter på transportmidler

7490

Kontingenter

7500

Forsikringspremie

8050

Renteinntekt*

8150

Rentekostnad*

*Netto av post 8050 og post 8150 kan defineres som unngåelig fast kostnad.

Du må foreta en vurdering av om det er hele, eller bare deler av kostnadene knyttet til de aktuelle postene i næringsoppgaven som er unngåelig faste. Her er det viktig å gjøre en konkret vurdering av hver kostnadspost. Bruk beste estimat og vurder skjønnsmessig etter beste evne.

Man kan legge til grunn at kostnadene du har med minimumsdrift i løpet av pågående korona-krisen i sin helhet kan defineres som unngåelig faste for hver av postene som gjengitt over.

Enkelte bedrifter har bokført franchiseavgift (som i realiteten er betaling for husleie og forretningsførsel) på andre poster i næringsoppgaven. Vår anbefaling er at du reposterer disse til de riktige kontoene i næringsoppgaven slik at du får med deg alle relevante kostnader som er unngåelig faste.

Merk: Det er en viss fare for at det vil ta lenger tid å få kompensasjon utbetalt dersom du flytter mange kostnader fra andre poster i næringsoppgaven til de som er gjengitt i tabellen. Dette henger sammen med at det skal foretas en automatisk kontroll av opplysningene før utbetaling finner sted. Ved stort avvik i kostnadene per post i næringsoppgaven kan den automatiserte kontrollen medføre at det må foretas manuell kontroll av din søknad.

Steg 3: Beregn kompensasjonsbeløpet for din bedrift

Steg 1 og steg 2 har gitt deg informasjonen du trenger for å beregne kompensasjonsbeløpet til din bedrift.

Du beregner enkelt ut hvor mye kompensasjon du har krav på ved å bruke følgende formel:

Kompensasjon = Omsetningsfall i prosent x (unngåelig faste kostnader – egenandel) x justeringsfaktor

Egenandel

For bedrifter som er stengt av staten

0,-

For øvrige bedrifter*

10 000,-


*Beløp er per måned.

Justeringsfaktor

For bedrifter som er stengt av staten

0,9

For øvrige bedrifter

0,8

Merk: Dersom din beregnede kompensasjon beregnes til 5000,- eller mindre, foretas det ikke utbetaling av kompensasjonsbeløpet.

Regneeksempel:

Bensinstasjon AS har hatt et omsetningsfall på 50 prosent i mars.

De unngåelig faste kostnadene ser slik ut:

Post

Forklaringstekst

Kostnad for mars

6300

Leie lokale

55 000,-

6340

Lys, varme

15 000,-

6395

Renovasjon, vann, avløp, renhold mv.

10 000,-

6400

Leie maskiner, inventar, transportmidler o.l.

2000,-

6700

Fremmed tjeneste (regnskap,rev.hon., rådgivning o.l.)

4000,-

6995

Elektronisk kommunikasjon, porto mv.

800,-

7040

Forsikring og avgifter på transportmidler

1200,-

7490

Kontingenter

1000,-

7500

Forsikringspremie

1200,-

8050

Renteinntekt*

200,-

8150

Rentekostnad*

50,-

 

Sum unngåelig fast kostnad

90 250,-

Kompensasjon:

Kompensasjon for mars: 0,5 x (90 250,- - 10 000,-) x0,8 = 32 100,-.

Bensinstasjon AS foretar tilsvarende beregning for april og mai.

Øvrig informasjon om ordningen

Det vil bli tilrettelagt for digital søknad om kompensasjon via Altinn. Det er planlagt at løsningen skal være i drift fra 17.april 2020.

Sørg gjerne for at din regnskapsfører har tilrettelagt for at søknad kan leveres så snart som mulig etter at man har åpnet søknadsportal.

Finansdepartementet skriver følgende om kryssjekk og kontroll:

Den digitale tjenesten vil ha et innebygd kontrollsystem for å verifisere søker og beløpet det søkes om, opp mot ulike registerdata og kryssjekker. Dersom alle kriteriene er oppfylt, vil det fattes et vedtak i systemet og utbetalingen vil skje automatisk. Det vil også være en ordning med manuell behandling for berettigede søknader som ikke kommer igjennom den automatiske rutinen.

I tillegg til automatiske kontroller og kryssjekker i søknadsprosessen vil det blir utført kontroller i ettertid for å avdekke juks og svindel. Søkeren må også kunne dokumentere tallene på et senere tidspunkt og ha bekreftelse fra regnskapsfører eller revisor på at de oppgitte beløpene er riktig.

Det er satt en øvre grense på 30 millioner kroner per juridisk enhet per måned.

Annonse
Annonse