Annonse
Helse- og omsorgsdepartementet mener det er svært vanskelig å skille mellom smaking og drikking, og opplyser at skjenkebevilling må vurderes i hvert enkelt tilfelle. Foto: Gilaxia | iStock
Helse- og omsorgsdepartementet mener det er svært vanskelig å skille mellom smaking og drikking, og opplyser at skjenkebevilling må vurderes i hvert enkelt tilfelle.  Foto: Gilaxia | iStock
Helsedepartementet om opplæring

Vanskelig å skille mellom smaking og drikking

«Smaking er ansett å være bevillingspliktig skjenking (Helsedirektoratets rundskriv til alkoholforskriften § 14-3 nr. 16). Alkohollovens regler om utøvelse av skjenkebevilling, inkludert aldersgrenser, gjelder dermed for situasjoner som anses å være smaking», skriver Helse- og omsorgsdepartementet i en e-post til Matindustrien.

Vanskelig å kontrollere

Departementet går ikke inn i enkeltsaker, men påpeker på generelt grunnlag at det ved smaking som ikke innebærer svelging, vil være svært vanskelig å kontrollere at det ikke drikkes alkohol:

«Det skal dermed svært lite til at man kommer i en situasjon hvor smaking/drikking er bevillingspliktig servering eller skjenking. Det er derfor smaking er bevillingspliktig med mindre det er konkrete forhold som tilsier noe annet. Det må alltid gjøres en vurdering i det enkelte tilfelle av om det kreves bevilling etter alkoholloven.»

Del av opplæringen

Tidligere i august fortalte Matindustrien at «Minst en videregående skole på Østlandet tillater alkoholsmaking på skolens område for kokk- og servitørelever, selv om de er under 18 år.»

Faksimile av oppslaget på matindustrien.no 12. august 2020.
Faksimile av oppslaget på matindustrien.no 12. august 2020.  

Dette kom fram i en bacheloroppgave fra OsloMet, som tidligere denne måneden ga ut antologien «Forskende yrkesfaglærerstudenter er tilbake», basert på 19 bacheloroppgaver skrevet av studenter ved yrkesfaglærerutdanningen i restaurant- og matfag.

Oppgaven er skrevet av yrkesfaglærerstudenten Hans-Oscar S. Fossum, som i vår var ferdig med sin bachelor i restaurant- og matfaget.  Oppgaven er basert på intervjuer med tre erfarne lærere som underviser i vg2 kokk- og servitørfag i samme fylke på Østlandet. Både lærerne og skolene er anonymisert.

Alle de tre lærerne mener at smaking av alkoholholdige drikker bør være en del av opplæringen for Vg2-elever kokk- og servitørfag. Der er ikke alle elevene fylt 18 år.

Unntak for lærlinger

Helse- og omsorgsdepartementet sier altså på den ene siden at smaking er omfattet av lovverket og at aldersgrensene gjelder, selv under opplæring på videregående skole. Samtidig sier departementet at det må det gjøres en konkret vurdering av om smakingen krever skjenkebevilling.

Unntaket som finnes gjelder lærlinger i kokk-, servitør- eller resepsjonistfag under praktisk opplæring i bedrift. Selv om de er under aldersgrensene, kan de «selge, utlevere eller servere alkoholholdig drikk når dette er nødvendig av hensyn til opplæringen».

Skoleeiers ansvar

Dersom skoler bryter alkoholloven, er det forbundet med straffeansvar.

«Skoleeier (kommuner og fylkeskommuner) har ansvaret for at skolenes praksis er i samsvar med lover og forskrifter. Statlige utdanningsmyndigheter har ikke myndighet til å føre tilsyn med eventuelle brudd på alkoholloven. Vi viser til opplæringsloven § 14-1 hvor tilsynshjemmelen er begrenset til å gjelde «dei pliktene [kommunene og fylkeskommunene] er pålagde i eller i medhald av opplæringslova kapittel 1-16 (kommunepliktene)», skriver Utdanningsdirektoratet i en e-post.

Professor uenig

Halvor Spetalen er professor ved Institutt for yrkesfaglærerutdanning ved OsloMet, og en av to redaktører for «Forskende yrkesfaglærerstudenter er tilbake», der bacheloroppgaven om kontrollert smaking av alkohol på skolens område inngår.

Halvor Spetalen er professor ved OsloMet.
Halvor Spetalen er professor ved OsloMet.

Spetalen er kritisk til svarene Helse- og omsorgsdepartementet gir. Han mener det må skilles klart mellom «smaking på den ene siden og salg, utlevering og skjenking på den andre».

– Aldersgrenser for salg, utlevering og skjenking berører ikke denne saken. At elever under 18 år ikke kan smake alkoholholdige drikker i en kontrollert smakesituasjon, er derfor en misforståelse. Spørsmålet er bare om skolene må ha skjenkebevilling, sier Spetalen.

– Når lovgiver viser fleksibilitet med hensyn til alder for salg, utlevering og skjenking av alkoholholdige drikkevarer som en del av opplæringen, bør det etter min mening samtidig gis en åpning for at elevene kan forberedes på dette arbeidet på skolen. Dette er imidlertid et spørsmål som er åpent for tolkning og diskusjon. Her er det verdt å understreke at smaking er noe annet enn drikking, sier han.

Viktig kunnskap

Alkohol er en viktig råvare og salgsprodukt i flere av restaurant- og matfagene.

– Alkoholholdige drikker en vesentlig del av omsetningen og krever kunnskap for å kunne anbefales og brukes riktig. Uten slik kunnskap vil elevene starte læretiden uten praktisk kunnskap i en viktig del av yrkesutøvelsen, noe som vanskelig kan sies å være god yrkesopplæring, sier Spetalen.

Spetalen stiller også spørsmål ved om skolene er klar over at de må gjøre en konkret vurdering om skjenkebevilling, dersom de ønsker å gjennomføre smaking.

Annonse
Annonse