– Det nye forslaget fra Nærings- og fiskeridepartementet vil neppe bidra til bedre konkurranse i dagligvaremarkedet, sier konkurransedirektør Tina Søreide. 

Foto

Konkurransetilsynet

Konkurransetilsynet:

– Ny forskrift vil ikke hjelpe små dagligvareaktører

Publisert: 12. februar 2024 kl 10.34
Oppdatert: 13. februar 2024 kl 11.01

­Nærings- og fiskeridepartementet har på høring et forslag om forbud mot konkurranseskadelige forskjeller i innkjøpspriser i verdikjeden for mat og dagligvare.

Det nye forslaget går ut på å «forby leverandører og grossister med relativ markedsmakt å kreve ulike innkjøpsbetingelser for likeverdige ytelser dersom forskjellene begrenser eller er egnet til å begrense konkurransen.»   

Mål om bedre konkurranse

Hensikten med forskriften er å bedre konkurransen i markedet for mat- og dagligvarer, ved blant annet å gjøre det lettere for nye og mindre aktører å etablere seg. Også tidligere har departementet sendt forslag til regulering av prisdiskriminering på høring.

Det nye forslaget inneholder flere større endringer som følge av innspill i forrige høringsrunde.  

– Det nye forslaget vil neppe bidra til bedre konkurranse i dagligvaremarkedet. Slik vi forstår forslaget, er hensikten å gjøre det enklere for mindre aktører å etablere seg. Tilsynet er enig i intensjonen, men mener at det er helt andre virkemidler som er nødvendig for å få dette til, sier konkurransedirektør Tina Søreide. 

 

«Det nye forslaget vil neppe bidra til bedre konkurranse i dagligvaremarkedet.»

Tina Søreide, konkurransedirektør

 

For å få flere til å etablere seg i dagligvaremarkedet mener konkurransedirektøren at det er viktigere å sikre tilgang til butikklokaler og å gjøre endringer i importvernet. I tillegg bør Konkurransetilsynet gis bedre mulighet til å gjøre noe med årsaken til konkurranseproblemene. 

– Innføring av et markedsetterforskningsverktøy vil være bedre egnet til å gripe tak i de problemene som forskriftsforslaget skal løse. Det vil gi tilsynet mulighet til å sette i verk mer presise og treffsikre tiltak rettet mot spesifikk atferd eller bestemte markedsaktører, fremholder avdelingsdirektør Beate Berrefjord.

Ledige stillinger – Dagligvarejobb