Annonse
Illustrasjonsfoto: Enova
Klimameldingen

– Regjeringen glemmer at elbiler må lades

– Regjeringen legger gjennom klimameldingen frem flere konkrete tiltak for å stimulere til økt elektrifisering av personbilparken. Samtidig har den ikke foreslått konkrete tiltak som kan bidra til økt vekst i utbyggingen av et godt ladetilbud langs vei, skriver Virke Servicehandel-leder Iman Winkelman i en epost til Dagligvarehandelen.

Tall fra Miljødirektoratet viser at veitrafikk står for 17 prosent av de totale klimagassutslippene, og over halvparten av utslippene fra transportsektoren. Regjeringen har ifølge Winkelman gjennom klimameldingen lagt frem en kraftfull satsning på elektrifisering av transportsektoren for å redusere utslippene av klimagasser fra personbilparken, men han er overrasket og skuffet over manglende tilrettelegging for et bedre ladetilbud der folk bor og ferdes.

– Bransjen er i full gang med å omstille seg fra bensinstasjoner til energistasjoner gjennom økt satsning på utbygging av et godt ladetilbud over hele landet. Samtidig møter bransjen utfordringer knyttet til viktige rammebetingelser som er avgjørende for at inntjeningen på tilbudet skal stå i rimelig samsvar med investeringskostnadene, sier han, og legger til:

– Dagens nettleiestruktur, med et høyt effektledd, gjør det sjelden lønnsomt å etablere ladetilbud i områder med stor variasjon i etterspørselen etter lading gjennom uken. Ofte er dette tilfelle i distriktet der samlet antall ladinger også ligger lavere enn i de mer bynære områdene i landet.

Virke Servicehandel-sjefen (bildet) påpeker at det mange steder er stor avstand mellom strømnett og veinett. Manglende tilgang til grunnleggende el-infrastruktur medfører utgifter i millionklassen i forbindelse med graving, kabling og nettstasjoner før nye ladetilbud kan etableres langs vei.

– De såkalte anleggsbidragsutgiftene er ofte til hinder for at det lønner seg å etablere nye ladetilbud på steder som i utgangspunktet egner seg godt til dette formålet. Skal vi unngå lange ladekøer og rekkeviddeangst de nærmeste årene, må den årlige utbyggingen av hurtigladere fordobles sammenlignet med dagens nivå. Myndighetene kan legge til rette for dette gjennom å gjøre det lønnsomt å etablere ladetilbud også i områder der det er stor avstand mellom strømnett og veinett, og gjennom å endre på nettselskapenes myndighetsregulerte prismodeller slik at effektleddet ikke blir en barriere for å oppnå lønnsomme ladetilbud i distriktet, sier Winkelman, som mener behovet for et godt ladetilbud langs vei har havnet i den politiske blindsonen til regjeringen:

– Vi deler regjeringens ønske om å satse sterkere på lav- og nullutslippsteknologi innen transportsektoren. Samtidig er det viktig at regjeringen også erkjenner at mangelen på et godt ladetilbud langs vei kan vise seg å bli en av de siste gjenværende barrierene for å lykkes med å nå Stortingets mål om at nybilsalget i 2025 nesten utelukkende skal bestå av nullutslippskjøretøy. Våre medlemmer er i full gang med å omstille seg fra bensinstasjoner til energistasjoner, men trenger drahjelp på enkelte områder der myndighetene med enkle grep kan bidra til at det kommer på plass et godt, sammenhengende ladetilbud langs norske veier, sier Winkelman.

Ifølge ferske tall fra Elbilforeningen, er det registrert 198 ladestasjoner på landets bensinstasjoner, med omtrent 796 hurtigladere totalt. Totalt er det registrert 890 hurtigladestasjoner med 3200 ladere i Norge.

Annonse
Annonse